Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen - zoals aftrekposten - in aanmerking te komen. U moet bijvoorbeeld minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Het urencriterium - voor wie geldt het?

Alleen als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of u voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of u lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat u als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen

Het urencriterium komt in beeld als u gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:
  • De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)
  • De oudedagsreserve (FOR)
Per 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium en de voorwaarden 

Voor het urencriterium moet u (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:
  • Per kalenderjaar moet u minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor uw bedrijf. Heeft u meerdere bedrijven, dan telt u de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als u later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat u starter bent, moet u nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.
  • U moet meer dan 50 procent van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming(en). De werkzaamheden die u verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.
Voorbeeld: Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden tellen mee?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die u verricht in het belang van uw bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.

U bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat u de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Zorg voor een goede urenadministratie

Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma.

Maak het toetsbaar

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen

Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Let op bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt, niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Als je starter bent of zwanger

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.
  • U bent een starter: u hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan uw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag u de uren die u heeft besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
  • U start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet u minimaal 800 uur aan uw onderneming besteden.
  • Zwangerschap: als u het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag u voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.
Bron: De ZaakNeem contact met ons op


Novens nieuws

Warmerdam kan u helpen met o.a.