Privacy Statement Warmerdam Accountants


Inleiding
Warmerdam Accountants neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@acclemmers.nl.

Wie is Warmerdam Accountants?
Warmerdam Accountants is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende aan de Gieterij 7 te Noordwijkerhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28098313.
Warmerdam Accountants is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Warmerdam Accountants jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Warmerdam Accountants persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Warmerdam Accountants voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Warmerdam Accountants worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Website

  • Doeleinde:                         Contactformulier en het aanvragen van de nieuwsbrief
  • Gegevens:                          Naam, emailadres en telefoonnummer
  • Grondslag:                         Gerechtvaardigd belang
  • Betrokken belang:              Commercieel belang
  • Bewaartermijn:                   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Warmerdam Accountants heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Warmerdam Accountants over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Warmerdam Accountants. Je kunt verzoeken dat Warmerdam Accountants je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Warmerdam Accountants te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Van Deventer Accountants of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Warmerdam Accountants te verkrijgen. Warmerdam Accountants zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Warmerdam Accountants je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Warmerdam Accountants
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@accwarmerdam.nl. Warmerdam Accountants zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Warmerdam Accountants een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Warmerdam Accountants je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Warmerdam Accountants verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Warmerdam Accountants je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@accwarmerdam.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Warmerdam Accountants jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@accwarmerdam.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.